Get Adobe Flash player

dla pacjenta

 Zajęcia prowadzone przez Nas dotyczą pacjentów:

 

1. Z deficytami narządu ruchu (m.in. porażenia, niedowłady spastyczne lub wiotkie, zaburzenia równowagi, koordynacji, przykurcze mięśni i inne zaburzenia wynikające pierwotnie lub wtórnie z uszkodzenia mózgu)

 

 

2. Ze względu na to, że jestem również pedagogiem oraz oligofrenopedagogiem, moja praca stanowi uzupełnienie terapii pedagogiczno-logopedyczno-psychologicznej i może dotyczyć również pacjentów:

 

a) z zaburzeniami funkcji poznawczych (zaburzenia mowy, trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzenia pamięci krótko- i długotrwałej, trudności w skupieniu uwagi, zaburzenia postrzegania),

b) z zaburzeniami emocjonalnymi (np. opóźnienie rozwoju emocjonalnego w stosunku do poziomu zdolności intelektualnych i motorycznych),

c) dzieci z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym w ręce dominującej (co utrudnia lub uniemożliwia naukę pisania).

3. Pacjentów, którzy są w stanie czuwania (oczy otwarte) lecz nie reagują na bodźce zewnętrzne lub reagują w niewielkim stopniu. Są to najczęściej pacjenci, u których stwierdzono jeden ze stanów: np. STAN WEGETATYWNY (APALICZNY), STUPOR, MUTYZM AKINETYCZNY, LOCKED IN SYNDROME, COMA VIGILE. Współcześnie neurologia i neurorehabilitacja znajdują skuteczne formy leczenia, nawet u pacjentów z tak skomplikowanym uszkodzeniem mózgu.

 

1. OSOBY DOROSŁE:

 

 • Po przebytym udarze mózgu (niedokrwiennym, krwotocznym) z porażeniem lub niedowładem spastycznym kończyn
 • Po wypadkach (urazy czaszkowo-mózgowe)
 • Po przebytym zapaleniu mózgu (m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
 • Z chorobą Parkinsona
 • Z chorobą Alzheimera (praca nad pamięcią, szczególnie przestrzenną)
 • Po zabiegach operacyjnych mózgu (np. po usunięciu guza mózgu)
 • Po urazach / z zespołami chorobowymi dotyczącymi móżdżku ( m.in. ataksja, drżenie zamiarowe, zaburzone napięcie mięśniowe)
 • Stwardnienie boczne zanikowe (SLA)
 • Stwardnienie rozsiane (SM)
 • Jamistość rdzenia
 • Pląsawica
 • Urazy, uszkodzenia rdzenia kręgowego (zespół Browna – Sequarda, uszkodzenie stożka, nadstożka rdzenia itp.)

 

2.DZIECI:

 

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Stany po przebytym zapaleniu mózgu
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Padaczka (zespół Westa)
 • Zespoły genetyczne, wady wrodzone
 • Zespół Downa
 • Zespół Retta
 • Zespół Dandy’ego Walkera
 • Zespół Wolfa – Hirschhorna
 • Zespół Ehlersa - Danlosa
 • Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 • Autyzm
 • Hipotonia mięśniowa
 • Dystonia
 • Wady rozwojowe np. małogłowie
 • Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)